top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תדבורה כהן

בנק ישראל מקל על הבנקים כדי שיספקו לציבור משכנתאות לדיור ולכל מטרה

התאחדות יועצי המשכנתאות מברכת על הוראה שמשמעותה הקלה משמעותית לציבור הלקוחות בישראל


בנק ישראל פרסם היום הוראת שעה למערכת הבנקאית שמטרתה להפחית את השפעות משבר הקורונה על נוטלי המשכנתאות ונוטלי אשראי לכל מטרה (במשכון דירה), ובמקביל להקל על עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, ובשל כך לא עומדים במגבלות הרגולטוריות המאפשרות קבלת משכנתא. על הדרך, גם הבנקים צפויים ליהנות מהמהלך שכן הם יוכלו להעניק יותר אשראי ובהתאמה להגדיל רווחים (או לפחות למנוע חלק מהפגיעה ברווחים) - מנגד, להגדלת רמת הסיכון של המערכת הבנקאית.

בחודש שעבר בנק ישראל קבע שבעלי דירות יכולים לאור המצב להגדיל את המשכנתא לעד-70% מערך הדירה, כאשר טרם ההקלה המגבלה עמדה על 50%, וזאת בתנאי שהלווה יצהיר שההלוואה לא נועדה לצורך רכישת דירה להשקעה.

חדוה בר , המפקחת על הבנקים בבנק ישראל

עיקרי ההוראה - ניתנה הקלה במגבלות על הלוואות לדיור לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת): מגבלת שיעור ההחזר מההכנסה (PTI) תעמוד על כ-70% בתנאים מסוימים. שימו לב - זו הקלה מאוד משמעותית - תוכלו לקבל משכנתא גם אם השכר שלכם נפגע.

זאת ועוד - לאחרונה העלו בבנק ישראל את האפשרות למימון לכולם - אם עד כה, רק ברכישת דירה ראשונה היה ניתן לקחת משכנתא בשיעור של 70% מערך הדירה, הרי עכשיו כולם יכולים לנצל את הדירה כבטוחה, ויש כבר אנשים לא מעטים שהגדילו את המשכנתא / משכנתא לכל מטרה, לאור המצב. כלומר, הדירה שלכם יכולה לשמש כבטוחה להלוואות שוטפות.

המהלך הנוכחי מתווסף על שורה של הקלות והסיבה ברורה - לנוכח משבר הקורונה עובדים רבים הוצאו לחל"ת, והכנסתם פחתה בהתאם. לכן מגבלת "שיעור ההחזר על ההכנסה" עלולה להוות חסם עבורם לקבלת משכנתא, ובמקרים מסוימים חסם לעמידה בהתחייבויות הקיימות לרכישת הדירה.

המשכנתא תבוסס על ההכנסה טרם היציאה לחל"ת לפיכך בהוראת השעה נקבע כעת כי הבנקים רשאים להעמיד לרוכשי הדירות משכנתא בהתבסס על הכנסתם טרם היציאה לחל"ת ובהתקיים מספר תנאים: שהחריגה ממגבלת שיעור ההחזר נובעת מירידה בהכנסת הלווה ערב החל"ת, או ירידה למשרה חלקית של הלווה בשל משבר הקורונה; שלהערכת הבנק הלווה צפוי לחזור לעבודתו בחלוף משבר הקורונה; וששיעור ההחזר מההכנסה של הלווה לאחר היציאה לחל"ת לא עולה על 70%.

זאת ועוד, לצורך הקצאת ההון בגין הלוואה לדיור, רשאי הבנק לחשב את "שיעור ההחזר מההכנסה" על בסיס הכנסות הלווה טרום היציאה לחל"ת. האמור מונע עליה בדרישת ההון בגין משכנתאות כאמור ובכך עשוי למנוע העלאת ריבית ללווים אלו.


הפחתת דרישת ההון בהלוואות לדיור ב-1% על פי ההקלות החדשות, תופחת  ב-1% דרישת ההון בגין הלוואות לדיור המועמדות בעת משבר הקורונה. נוכח משבר הקורונה, ובשל המאמץ להקל על הלווים, מצאו לנכון בפיקוח על הבנקים לא להחיל את דרישת ההון הנוספת בגין הלוואות כאמור. הצעד נועד להקל בדרישת ההון מהבנק בגין הלוואות לדיור, ובהתאמה להפחית את הריבית בגינן. השפעת צעד זה צפויה להשפיע גם על הלוואות לכל מטרה, בביטחון דירה, שהפיקוח התיר כחלק מהוראת השעה שפורסמה ב-15 למרץ 2020, להגדילן, כדי לאפשר לציבור אשראי בריביות נמוכות יחסית.


תגובת התאחדות יועצי המשכנתאות

ההוראה היום מגיעה בעקבות המלצות ההתאחדות ולחץ רב שהפעלנו על בנק ישראל וגורמים הקשורים בו, מה שהביא לקבלה כמעט מלאה של ההמלצות אותם הנחנו בפני בנק ישראל. החשיבות בהוראת בנק ישראל מהיום היא העובדה שלראשונה במשבר נכנס הציבור הישראלי אל סדר העדיפות, תוך יצירת הקלה אמיתית בה ניתן יהיה לעשות שימוש בשטח.29 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מה זה מדד תשומות הבניה ולמה זה חשוב עכשיו

מה זה מדד תשומות הבניה ולמה זה חשוב עכשיו מדד תשומות הבניה למגורים הוא מדד המשקלל את השינויים במחירי הבניה של דירות למגורים בעקבות שינויים בעלות חומרי הגלם השונים (בטון, ברזל וכו'…) מחודש לחודש. כאשר

Comments


bottom of page